Baitsiléir Eolaíochta i gCúram Sláinte Feidhmeach – Leibhéal 7

Bealach nua chuig céim tríú leibhéal in Institiúid Cheatharlach

Tá an chéim seo deartha le cur ar chumas na mac léinn forbairt mar chéimithe féinfheasacha, machnamhach atá ina gcleachtóirí muiníneacha atá in ann a gcuid eolais, scileanna agus dearcthaí a chomhtháthú agus a úsáid i raon cásanna agus comhthéacsanna cúram sláinte trí dhea-chleachtas a chur i bhfeidhm.

An chéad bhliain den chéim trí bliana a chríochnú ag Institiúid Breisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach, agus bliain amháin ina dhiaidh sin ag Campas Phort Láirge de chuid Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU).

Tabharfaidh an chéim seo deis duit rochtain a fháil ar chéim tríú leibhéal gan aon ghá le hiarratas CAO.

Clárófar mic léinn le SETU ó Bhliain 1 agus beidh rochtain acu ar an raon iomlán seirbhísí atá ar fáil do gach mac léinn de chuid SETU. Cuirfear iompar ó Cheatharlach go dtí SETU Port Láirge ar fáil i mBliain 1 le haghaidh gníomhaíochtaí tras-champais. Beidh Bliain 2 agus Bliain 3 den chúrsa céime ar siúl in SETU Port Láirge.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (KCETB) agus SETU ag comhsheachadadh an Tionscadal Treasach Aontaithe nuálach seo ag Institiúid Cheatharlach agus SETU Phort Láirge.

 

Má éiríonn leat gach gné den BSc Leibhéal 7 seo i gCúram Sláinte Feidhmeach a chomhlánú go rathúil beidh an rogha agat iarratas a dhéanamh ar bhliain bhreise, arbh í sin Leibhéal 8 BSc (Onóracha) i gCúram Sláinte Feidhmeach (WD005 AHC). Tabharfaidh sé seo deis duit rochtain a fháil ar chláir iarchéime MSc i Sasana laistigh de chúram sláinte.

Buaicphointí Do Chonair Tríú Leibhéal!

 1. Faigh rochtain ar do chéim ag do choláiste FET áitiúil
 2. Níl gá le pointí CAO
 3. Teacht ar gach saoráid agus seirbhís ag SETU Phort Láirge agus ag Institiúid Cheatharlach
 4. Níl aon táillí ar do chéad bhliain ag Institiúid Cheatharlach
 5. Críochnaigh do chéim agus céim amach ó SETU Phort Láirge

Riachtanais Iontrála / Incháilitheacht

Ba cheart dóibh siúd ar mian leo cur isteach ar an gcéim na híoschritéir iontrála seo a leanas a chomhlíonadh:

 • 5 ábhar O6/H7; Béarla nó Gaeilge O6/H7; Matamaitic O6/H7 nó
 • Mórdhámhachtain Leibhéal 5 nó a chomhionann.
 • Má tá tú 23 bliana d’aois nó níos sine agus mura gcomhlíonann tú an t-íosriachtanas iontrála, déanfar d’iarratas a mheas ar bhonn tuillteanais. Cuirfimid do thaithí saoil, oibre nó taithí pobail san áireamh.

Murab é an Béarla do chéad teanga, tá caighdeán B2 (nó a chomhionann) ag teastáil ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha maidir le scríobh, léamh, éisteacht agus labhairt. Tá fianaise ar bhaint amach an chaighdeáin seo riachtanach chun dul isteach sa chéim.

Tá sé mar aidhm ag Cláir Thrasachta Aontaithe KCETB agus SETU spreagadh a thabhairt do rannpháirtíocht agus rath mac léinn ó chodanna den tsochaí lena n-áirítear iad siúd faoi ghannionadaíocht san ardoideachas, trí chláir chéime a thairiscint ag leibhéal áitiúil. Fáiltímid roimh mhic léinn ó gach cuid den tsochaí, go háirithe iad siúd atá faoi ghannionadaíocht san ardoideachas.

Táillí

 • Níl aon táillí clárúcháin don chéad bhliain den chlár, a sheachadfar in Institiúid Cheatharlach. Féadfaidh mic léinn a bheith i dteideal iarratas a dhéanamh chuig SUSI ar dheontas chun táillí do Bhlianta 2 agus 3 a chlúdach.
  (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

Cód PLSS: TBD

Comhordaitheoir an Chúrsa: Maria Beagan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.