Riachtanais Iontrála

Mura luaitear a mhalairt, is é seo a leanas an bunriachtanas iontrála chuig gach cúrsa lánaimseartha Leibhéal 5 :

 • Os cionn 18 mbliana d’aois agus/nó críochnú rathúil na hArdteistiméireachta
  (nó cáilíocht idirnáisiúnta chomhionann)
 • Os cionn 18 mbliana d’aois agus/nó mórdhámhachtain Leibhéal 4 a bhaint amach go rathúil
  (nó cáilíocht idirnáisiúnta chomhionann)

Do chúrsaí Leibhéal 6 :

 • Is é an bunriachtanas iontrála do gach clár lánaimseartha Leibhéal 6 ná mórdhámhachtain Leibhéal 5 (nó cáilíocht idirnáisiúnta choibhéiseach) a bhaint amach go rathúil.

I gcás go bhfuil cúrsa mar chuid de chlár Treasach arna chomhbhainistiú, léireofar go soiléir aon socruithe sonracha iontrála a bhaineann leis an gclár sin, a d’fhéadfadh a bheith lasmuigh den pholasaí seo.

D’fhéadfadh go mbeadh ábhair nó scileanna ar leith ag teastáil ó roinnt clár.

Déanfaidh ár múinteoirí measúnú ar cibé acu an bhfuil an cúrsa ar an rogha ceart duit ag agallamh. Déantar gach iarracht réasúnta éagsúlacht a éascú agus tacú le foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais bhreise acu. Féach ar an alt Foghlaim Oscailte agus Daltaí a bhfuil Riachtanais Bhreise acu le haghaidh tuilleadh eolais.

Riachtanas Béarla

Ní mór d’iarratasóirí nach é an Béarla an chéad teanga acu cumas cumarsáide a léiriú trí Bhéarla go dtí caighdeán Litearthacht Grád B nó níos airde do chúrsaí Leibhéal 5, nó níos airde.

Cuirfear iarratasóirí nach bhfuil in ann cumas imleor a léiriú ar aghaidh chuig Seirbhísí Oiliúna Oideachais agus Litearthachta an Bhoird Chill Chainnigh agus Cheatharlach chun na scileanna seo a fhorbairt chun tacú le dul chun cinn níos déanaí chuig Institiúid Cheatharlach.

Mic Léinn Lánfhásta

Tá fáilte roimh mhic léinn lánfhásta (os cionn 23 bliain d’aois) cur isteach ar gach cúrsa in Institiúid Cheatharlach.

Tá fáilte roimh iarratasóirí lánfhásta nach gcomhlíonann na híosriachtanais iontrála, ach a bhfuil scileanna nó taithí faighte acu, iarratas a dhéanamh, agus cinnteoimid go bhfuil an cúrsa oiriúnach ag agallamh.

Cuirfear mic léinn idir 18 agus 23 bliana d’aois nach bhfuil an t-íosriachtanas iontrála nó RPL acu ar aghaidh chuig gairmthreoir.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (Imréiteach)

Tá Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (imréiteach taifid póilíní/coiriúla) ina riachtanas ar chúrsaí ina bhfuil rochtain ag mic léinn ar leanaí nó ar dhaoine fásta leochaileacha. Caithfidh mic léinn a bheith seiceáilte le haghaidh imréiteach ag na Gardaí roimh freastal ar thaithí oibre. Is ortsa atá an fhreagracht Imréiteach Grinnfhiosrúcháin an Gharda / imréiteach taifead coiriúla a fháil.

Ceanglaítear ar mhic léinn a chónaigh lasmuigh de dhlínse na hÉireann/Thuaisceart Éireann, agus nach bhfuil grinnfhiosrúchán/imréiteach an Gharda Síochána ar fáil dóibh, fianaise infhíoraithe a sholáthar ar imréiteach taifead coiriúil ó na húdaráis phóilíneachta ábhartha.

Cuirfimid eolas ar fáil duit faoi iarratas a dhéanamh ar imréiteach, ach is ortsa atá an fhreagracht aon iarratas riachtanach a chomhlánú agus imréiteach a fháil. Má thairgtear áit duit ar chúrsa, tabharfar faisnéis duit agus tú ag clárú.

Do Agallamh

Bíonn na hagallaimh ar siúl ó Mhárta go deireadh Lúnasa – féach ar leathanaigh eolais an chúrsa le haghaidh sonraí.

Treoróidh ár bhfoireann tú trí cheisteanna chun a chinntiú go bhfuil tú in ann rath a bheith agat ar an gcúrsa. Beidh tú in ann ceisteanna a chur faoin gcúrsa agus faoi na deiseanna atá ar fáil.

Tá sé riachtanach freastal ar agallamh – seo an deis atá agat féachaint an bhfuil an cúrsa ar an rogha ceart duit.

Tar éis Do Agallaimh

Más é an cúrsa an rogha ceart duit, cuirfear áit ar fáil duit. Toisc go bhfuil an-tóir ar chúrsaí, feidhmíonn sé seo ar an gcéad bhonn cláraithe agus íoctar táillí ina n-iomláine. Ní féidir linn áiteanna a choinneáil do mhic léinn nach n-íocann táillí iomlána.

Mura bhfuil tú réidh le tabhairt faoi chúrsa, nó mura bhfuil níos mó ama uait chun scileanna a fhorbairt, tabharfar treoir duit chuig roghanna céim suas, lena n-áirítear:

 • Cúrsaí Ullmhúcháin Leibhéal 4, Litearthacht agus Uimhearthacht san áireamh
 • Cúrsaí malartacha eile, lena n-áirítear foghlaim obair-bhunaithe agus printíseachtaí
 • Comhairle ó Chomhairleoir Gairmthreorach ar chúrsaí eile

Is agallamh comhairleach é chun cabhrú leat tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist leis an gcúrsa. Tá sé dírithe ar d’aistriú chuig an gcoláiste a dhéanamh chomh réidh agus is féidir agus ba chóir duit a bheith muiníneach go n-éireoidh leat.

Leideanna is Fearr Don Agallamh

Seo roinnt smaointe a chabhróidh leat ullmhú. Cuimhnigh, ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil an cúrsa ceart duitse!

 • Cuirfimid ceist faoi do spéiseanna agus cén bhaint atá acu leis an gcúrsa
 • Cuirfimid ceist faoi cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo
 • Cuirfimid ceist faoi do ghnóthachtálacha – d’fhéadfadh gur imeachtaí acadúla nó imeachtaí ar ghlac tú páirt iontu a bheidh i gceist
 • Cuirfimid ceist ort cad iad na scileanna atá agat
 • Thar aon ní eile, lig dúinn a fháil amach fút

Cuimhnigh, cosúil le gach agallamh gairmiúil, go gcuideoidh roinnt ullmhúchán pearsanta le do mhuinín a threisiú!

Is é an t-iarratasóir amháin a fhreastalaíonn ar an agallamh, ní cheadaítear do thríú páirtithe a bheith i láthair.

Tá líon na n-áiteanna atá ar fáil ar gach cúrsa teoranta, agus beidh liostaí feithimh i bhfeidhm nuair a bhíonn cúrsaí lán.

Tá gach cúrsa faoi réir clárúcháin íosta, agus sa chás nach bhfuil cúrsa ar fáil, cuirfear in iúl d’iarratasóirí na roghanna eile atá ar fáil. Tá ábhar an chláir a thaispeántar sa réamheolaire agus ar an suíomh Gréasáin táscach, agus féadfaidh sé athrú de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.

Tá tairiscint áite ar chúrsa coinníollach, a bhféadfadh torthaí gráid a bheith san áireamh sna scrúduithe atá ar feitheamh, agus beidh siad faoi réir oiriúnachta ginearálta don chúrsa mar a chinntear ag an agallamh.

Mic léinn cláraithe amháin atá i dteideal freastal ar ranganna agus ar ghníomhaíochtaí eile san Institiúid. Ní bhíonn an clárú críochnaithe go dtí go mbeidh na táillí clárúcháin ar fad íoctha.

Roinn an leathanach seo