Baitsiléir Gnó i Seirbhísí Turasóireachta & Fáilteachais

Bealach nua chuig céim tríú leibhéal in Institiúid Cheatharlach

An chéad bhliain de chéim trí bliana a chríochnú ag Institiúid Breisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach, agus dhá bhliain ina dhiaidh sin ag Campas Phort Láirge agus Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU).

Tabharfaidh an clár seo deis duit rochtain a fháil ar chéim tríú leibhéal gan aon ghá le hiarratas CAO. Clárófar mic léinn le SETU ó Bhliain 1 agus beidh rochtain acu ar an raon iomlán seirbhísí atá ar fáil do gach mac léinn de chuid SETU.

Riachtanais Iontrála / Incháilitheacht

Ba cheart dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gclár na híoschritéir iontrála seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Ardteistiméireacht; 5 ábhar: O6/H7; Béarla nó Gaeilge: O6/H7; Matamaitic O6/H7, nó
  • Mórdhámhachtain Leibhéal 5 nó a chomhionann.
  • Má tá tú 23 bliana d’aois nó níos sine agus mura gcomhlíonann tú an t-íosriachtanas iontrála, déanfar d’iarratas a mheas ar bhonn tuillteanais. Cuirfimid do thaithí saoil, oibre nó taithí pobail san áireamh.

Murab é an Béarla do chéad teanga, tá caighdeán B2 (nó a chomhionann) ag teastáil ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha maidir le scríobh, léamh, éisteacht agus labhairt. Tá fianaise ar bhaint amach an chaighdeáin seo riachtanach chun dul isteach sa chlár.

Táillí

  • Níl aon táillí clárúcháin don chéad bhliain den chlár, a sheachadfar in Institiúid Cheatharlach. Féadfaidh mic léinn a bheith i dteideal iarratas a dhéanamh chuig SUSI ar dheontas chun táillí do Bhlianta 2 agus 3 a chlúdach.
    (féach costais, táillí agus airgeadas )

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Féach sonraí Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar an Leathanach Riachtanais Iontrála

CÓD: 442622

Comhordaitheoir an Chúrsa: Ciara Geoghegan

Tá an cúrsa faoi réir clárúcháin íosta. Tá ábhar an chláir a thaispeántar táscach agus faoi réir athraithe de réir riachtanais an Chomhlachta Dámhachtana chomh maith le clárú agus acmhainní.